ویرایش

جلو: برای رفتن به جلو است، یعنی اگر چندین مرحله با عقب به عقب برگشتید، با این گزینه می توانید به مرحله جلویی دستیابی داشته باشید. دکمه میانبر این گزینه Ctrl+Y می باشد.
نکته 19: شما تنها به سه عمل عقب و جلو می توانید برگردید.
کپی: این گزینه دستور کپی می باشد، که می توانید موضوعات را کپی کنید. دکمه میانبر این گزینه Ctrl+C می باشد.
Incremental Copy: این گزینه برای کپی ها یا تکثیر افزایشی است، یعنی اینکه شما با این دکمه می توانید موضوعات انتخاب شده را به حافظه کلیپ بورد بیفزایید و اطلاعات قبلی حذف نمی شوند.
نکته 20: در گزینه کپی حافظه کلیپ بورد حذف می شود و بعد موضوعات انتخابی در کلیپ بورد قرار می گیرد.
چسباندن: این گزینه برای چسباندن اطلاعات از حافظه کلیپ بورد است. دکمه میانبر این گزینه Ctrl+V می باشد.
چسباندن تصویر: این گزینه موضوعات تصویری به فرمت BMP، JPG، PCX، PNG، TIF و GIF که در حافظه کلیپ بورد موجود است را مستقیما وارد برنامه MMB و آن را می چسباند. به طور مثال با زدن Print Screen روی کیبوردتان از صفحه مانیور شما عکس می گیرد و این عکس به حافظه کلیپ بورد، برده می شود و با زدن گزینه چسباندن تصویر، تصویر مستقیما در برنامه MMB چسبیده خواهد شد. دکمه میانبر این گزینه Ctrl+B می باشد.
حذف: این گزینه دستور حذف می باشد، که می توانید موضوعات را حذف کنید. دکمه میانبر این گزینه Delete می باشد.
نمایش/پنهان: اگر می خواهید موضوعی را مخفی یا موضوعی که پنهان است، نمایش دهید، از این گزینه استفاده کنید. دکمه میانبر این گزینه Space می باشد.
نکته 21: این گزینه در روند اجرای برنامه هم تأثیر می گزارد، یعنی اینکه اگر یک موضوعی مخفی باشد، در اجرای برنامه ساخته شده هم اگر دستور Show داده نشود، مخفی باقی می ماند.
یکی کردن ترسیمات: اگر از یک تصویر زیاد در برنامه تان استفاده می کنید، یکی از راه حلهای کم شدن حجم برنامه تان استفاده از این گزینه است. منظور این است که یک تصویر وارد برنامه می شود و از آن در چندین منطقه استفاده می شود، این روش را یکی کردن ترسیمات می گویند.
تذکر: برای استفاده از این گزینه باید تصویر اصلی در برنامه لود شود و نباید حذف گردد.
نکته 22: هر تغییری در تصویر اصلی، باعث همان تغیرات در تصویرات ترسیم شده می شود.
انتخاب همه: برای انتخاب همگی موضوعات به صورت یکجا از این گزینه استفاده می شود. دکمه میانبر این گزینه Ctrl+A می باشد.
برش دادن صفحه به قطعات کوچک: اگر می خواهید که از اشتباهات فاصله ای جلوگیری کنید بهتره که این گزینه را فعال کنید. پس از انتخاب این گزینه نقاطی در صفحه به نمایش در می آید که حالت جذبندگی دارد.
نکته 23: منظور از اشتباهات فاصله ای، اندازه یک موضوع و یا فاصله طولی و عرضی یک موضوع نسبت به مبدا می باشد، که برای برنامه های حرفه ای این فاصله ها برای ظاهری خوب و آراسته بسیار مهم است.
ویرایش برش ها: برای تغییر تعداد نقطه نسبت به مقیاس از این گزینه استفاده کنید. «توضیحات کامل این پنجره در قسمت پنل راست سایت، در قسمت پنجره ها»
برش صفحه به دو مختصات: این گزینه برای فعال کردن، فیکس شدن موضوعات با کشیدن خط های فرضی است. پس از انتخاب این گزینه خطوطی در صفحه به نمایش در می آید که حالت جذبندگی دارد. «توضیحات کامل این پنجره در قسمت پنل راست سایت، در قسمت پنجره ها»
ویرایش مختصات ها: برای تنظیم خط های فرضی است، که می توانید با این گزینه خط های فرضی دیگری را تعریف و یا خط هایی را حذف کنید.

/ 0 نظر / 41 بازدید